สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333
     
 
  ชื่อวิดีโอ: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2017 (ช่วงเช้า) ตอนทีี่ 5
รายละเอียด: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2017 (ช่วงเช้า) ตอนทีี่ 5