สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจพ. ปี 2561 (ช่วงบ่าย) ตอนที่ 7 จบพระราชพิธี

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจพ. ปี 2561 (ช่วงบ่าย) ตอนที่ 6

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจพ. ปี 2561 (ช่วงบ่าย) ตอนที่ 5

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจพ. ปี 2561 (ช่วงบ่าย) ตอนที่ 4

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจพ. ปี 2561 (ช่วงบ่าย) ตอนที่ 3

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจพ. ปี 2561 (ช่วงบ่าย) ตอนที่ 2