สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333

วิชา Shop

วิชา Shop

นำเสนองาน วิชา Digital

นำเสนองาน วิชา Digital

ภาคปฏิบัติ shop

ภาคปฏิบัติ shop

วิชา Virtual Reality Technology

วิชา Virtual Reality Technology

วิชา Digital television system

วิชา Digital