สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333
   สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชื่อ :
Email :
หัวข้อ :
ข้อความ:
          
เจ้าหน้าที่ดูแล KDTV
ชื่อ : จิรกิตติ์ เอี่ยมเขียว (พี่ต้อง)
E-mail : jirakitlive@gmail.com
Tel : 02-5552000 ต่อ 6330