KMUTNB DIGITAL TV
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333

 


     การผลิตรายการเทปโทรทัศน์ขึ้นเรื่องหนึ่งนั้น มีขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอนด้วยกัน ซึ่งหากผู้ผลิตปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ ก็จะทำให้รายการเทปโทรทัศน์ดังกล่าวกำเนินไปอย่างราบรื่น และสำเร็จตามความมุ่งหมาย ขั้นตอนการผลิตรายการเทปโทรทัศน์มี 13 ขั้นตอนด้วยกันได้แก่ 1. วางแผน (Planning) 2. รวบรวมเอกสารและรายงานการวิจัย (Collection of Materials and Research) 3. คัดเลือกเอกสารและวัสดุต่างๆ (Select of Materials) 4. เขียนบทรายการเทปโทรทัศน์ (Script Writing) 5. การตระเตรียมการเพื่อบันทึกรายการเทปโทรทัศน์ (Preparation for Video Recording) 6. การเตรียมการเกี่ยวกับศิลปกรรม (Artwork) 7. การตระเตรียมอุปกรณ์ และวัสดุสำหรับใช้ในการสาธิต (Equipment and Material for Demonstration) 8. การบันทึกภาพ (Video Recording) 9. การตัดต่อ (Editing) 10. การบันทึกเสียง (Sound Recording) 11. การฉายทดลอง (Preview) 12. การนำไปใช้ (Utilization of Program) 13. การประเมินผล (Evaluation)