KMUTNB DIGITAL TV
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333

 


      อุปกรณ์อีเล็คทรอนิก ที่ทำการรวม (หรือเรียกว่า "ทำการผสม Mixing"), จัดระบบ, และเปลี่ยนแปลงความดัง, ปรับแต่ง การเคลื่อนไหว (Dynamic) สัญญาณเสียง มิกเซอร์ สามารถผสมเสียง สัญญาณ อนาล็อก (Analog) หรือดิจิตอล (Digital) ตามแต่ชนิดของมิกเซอร์ สัญญาณที่ถูกดัดแปลงแล้ว ( โวลท์ Voltages หรือ digital samples) จะถูกรวมกัน (Sum) เพื่อผลิตเป็นสัญญาณออกรวม (Combined output signals) มิกเซอร์ ถูกใช้ในงานอันหลากหลาย ทั้งงาน ห้องอัดเสียง (recording studios) ระบบเสียงสาธารณะ (Public address systems) ระบบขยายพลังเสียง (Sound reinforcement systems) งานแพร่กระจายเสียง (Broadcasting) ทีวี (Television) และงานตัดต่อหนัง (filmpost-production) ตัวอย่างการใช้งานง่ายๆของมิกเซอร์คือ การผสมสัญญาณเสียงจากไมโครโฟน สองตัว ที่แต่ละตัว นักร้องอาจมีการร้องสลับ หรือคู่กัน โดยให้เสียงไปออกที่ชุดลำโพงพร้อมๆกัน ซึ่งในงานแสดงสด สัญญาณที่ออกจากมิกเซอร์จะถูกส่งตรงไปยังเครื่องขยายเสียง นอกจากมิกเซอร์นั้นมีแอมป์ในตัว (Powered mixer) หรือเป็นการต่อกับลำโพงที่มีแอมป์ในตัว(Powered speakers) มิกเซอร์ จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่ทำหน้าที่ปรุงแต่งสัญญาณที่เข้ามาในแต่ล่ะปุ่มมิกเซอร์จะแยกหน้าที่การทำหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกันออกไปต่อไปนี้จะเป็นรายระเอียดของปุ่มต่างๆบนมิกเซอร์ อินพุตแจ็ค (input jacks) ทำหน้าที่รับสัญญาณจากไมโครโฟนหรือจากเครื่องดนตรีต่างๆที่เป็นไลน์ (line) ตำแหน่งมักอยู่บนสุดของมิกเซอร์ลักษณะของเต้ารับสัญญาณ (jack) จะมีอยู่สามแบบคือ (RCA) (-10dBv) และ (XLR) การใช้เต้ารับสัญญาณนั้นขึ้นอยู่กับราคาของเครื่องมิกเซอร์นั้นหากมีราคาแพงเต้ารับสัญญาณจะเป็นแบบ XLR ส่วนมิกเซอร์แบบกึ่งโปรจะใช้เต้าแบบ RCA และแบบ1/4นิ้ว แฟนทอม (phantom) ทำหน้าที่จ่ายไฟให้กับไมโครโฟนที่เป็นแบบคอนเดนเซอร์ (condenser) ไฟที่ออกมาจะเป็นไฟ (DC)ซึ่งมีแรงดันระหว่าง 12-48 โวลต์ (volt) เฟส (phase) ทำหน้าที่ปรับแก้ไขเฟสที่ไม่ถูกต้องที่อาจเกิดจากการต่อขั้วสายผิดพลาดหรือการวางไมค์ที่ก่อให้เกิดการกลับเฟส (มักเกิดจากการวางไมค์มากกว่าสองตัวขึ้นไป) ให้คืนอยู่ในสภาพปกติ สวิตซ์เฟสนี้จะพบในมิกเซอร์ราคาแพงเท่านั้น