สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333

กิจกรรมสัมมนาดิจิตอลบรอดแคสต์

กิจกรรมสัมมนาดิจิตอลบรอดแคสต์

กิจกรรมสัมมนาดิจิตอลบรอดแคสต์

กิจกรรมสัมมนาดิจิตอลบรอดแคสต์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2017 (ช่วงเช้า) ตอนทีี่ 9

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2017 (ช่วงเช้า) ตอนทีี่ 8