สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ช่วงบ่าย (ตอนทีี่2)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ช่วงบ่าย (ตอนทีี่1)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ช่วงเช้า (ตอนทีี่4)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ช่วงเช้า (ตอนทีี่3)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ช่วงเช้า (ตอนทีี่2)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ช่วงเช้า (ตอนทีี่1)