สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจพ. ปี 2561 (ช่วงบ่าย) ตอนที่ 1

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจพ. ปี 2561 (ช่วงเช้า) ตอนที่ 9 จบช่วงเช้า

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจพ. ปี 2561 (ช่วงเช้า) ตอนที่ 8

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจพ. ปี 2561 (ช่วงเช้า) ตอนที่ 7

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจพ. ปี 2561 (ช่วงเช้า) ตอนที่ 6

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มจพ. ปี 2561 (ช่วงเช้า) ตอนที่ 5