สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333

ตอน เทคโนโลยีการจัดระบบเสียง

ตอน การผลิตสื่อโทรทัศน์อยา่งมืออาชีพ

วันรวมน้ำใจชาว มจพ.ปี 2560 ตอนที่ 5

วันรวมน้ำใจชาว มจพ.ปี 2560 ตอนที่ 4

วันรวมน้ำใจชาว มจพ.ปี 2560 ตอนที่ 3

วันรวมน้ำใจชาว มจพ.ปี 2560 ตอนที่ 2