สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333

Digital broadcast 2559 รุปที่ 7

Digital broadcast 2559 รุปที่ 6

Digital broadcast 2559 รุปที่ 5

Digital broadcast 2559 รุปที่ 3

Digital broadcast 2559 รุปที่ 2

Digital broadcast 2559 รูปที่ 1