สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333

รุปที่ 13

รุปที่ 12

รุปที่ 11

รุปที่ 10

รุปที่ 9

รุปที่ 8

รุปที่ 7

รุปที่ 6

รุปที่ 5

รุปที่ 4