สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333

รุปที่ 19

รุปที่ 18

รุปที่ 17

รุปที่ 16

รุปที่ 15

รุปที่ 14

รุปที่ 13

รุปที่ 12

รุปที่ 11

รุปที่ 10