สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333

รุปที่ 17

รุปที่ 16

รุปที่ 15

รุปที่ 14

รุปที่ 13

Digital broadcast 2559 รุปที่ 12

Digital broadcast 2559 รุปที่ 11

Digital broadcast 2559 รุปที่ 10

Digital broadcast 2559 รุปที่ 9

Digital broadcast 2559 รุปที่ 8