สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333

ออกอากาศสด Group1-3

ออกอากาศสด Group1-5

ออกอากาศสด Group1-4

ออกอากาศสด Group1-3

ออกอากาศสด Group1-2

ออกอากาศสด Group1-31

Digital broadcast 2559 รุปที่ 33

Digital broadcast 2559 รุปที่ 32

Digital broadcast 2559 รุปที่ 31

Digital broadcast 2559 รุปที่ 30