KMUTNB DIGITAL TV
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333

 


     เขียนบทรายการโทรทัศน์ (Script Writing) เอกสารต่างๆ ตลอดจนภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วนั้น ผู้เขียนจะนำเอกสารต่างๆ เหล่านี้มากำหนดเป็นภาพและเสียงเป็นเรื่องราวตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ บทโทรทัศน์เมื่อผลิตแล้วจะเป็นแนวทางในการถ่ายทำและประกอบเป้นเรื่องต่อไป บท (Scenario หรือเรียกสั้นๆ ว่า สคริป Script) หมายถึง เอกสารที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อใช้ในการถ่ายทำเทปโทรทัศน์ซึ่งประกอบด้วยถ้อยคำ ลักษณะและบทของภาพและเสียงโดยทั้ง 3 ส่วนนี้จะแสดงความสัมพันธ์กันและกันบทแผ่นหนึ่งๆ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหรือคอลัมน์ (Column) การตระเตรียมเพื่อการบันทึกรายการเทปโทรทัศน์ (Preparation for Video Recording) ในขั้นนนี้เป็นขั้นตอนที่เราต้องตระเตรียมเพื่อการบันทึกภาพตามตารางเวลา (Schedule) ที่กำหนดไว้ในวัสดุและอุปกรณ์ ที่จะใช้มีอะไรบ้างและใครเป็นผู้รับผิดชอบบ้าง การถ่ายทำที่ไหนในห้องบันทึกภาพ (Studio) หรือเป็นการถ่ายทำนอกสถานีที่ (Outside Studio) หากมีกาถ่ายทำนอกสถานีที่ควรจะมีผู้ที่ไปดูสถานที่ที่ถ่ายทำและทำการนัดแนะกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการแสดงประกอบฉากหรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้การบันทึกเป็นไปอย่างสำเร็จลุล่วงวัสดุและอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการผลิตรายการเทปโทรทัศน์มีดังต่อไปนี้ คือ 1. เครื่องบันทึกภาพ (Video Recording) 2. เครื่องบันทึกเทปโทรทัศน์ (Video Tape Recorder (VTR)) 3. เทปโทรทัศน์ (Video Cassettes) การเตรียมการเกี่ยวกับศิลปกรรม (Artwork) ในการผลิตรายการเทปโทรทัศน์นั้นจำเป็นต้องมีงานเกี่ยวกับศิลปกรรม เช่น ชื่อเรื่อง (Title) รายชื่อผู้ร่วมผลิตรายการ ภาพวาด วัสดุกราฟฟิกส์ (แผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ และแผนภาพหรือแผนผัง) ตลอดจนฉาก (Scenery) หรือสิ่งประกอบฉาก การเตรียมอุปกรณ์และวัสดุสำหรับใช้ในการสาธิต (Equipment and Material for Demonstration) ในกรณีที่มีการสาธิตหรือมีการใช้วัสดุอุปกรณ์แสดงในเนื้อหานั้นผู้ผลิตควรต้องคำนึงว่า มีวัสดุอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการประกอบการสาธิต จะหาวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นได้จากที่ไหนบ้าง ถ้าเรามีงบประมาณก็จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรืออาจหาแหล่งที่สามารถยืมมาใช้ได้ การบันทึกภาพ (Video Recording) ขั้นนี้เป็นขั้นที่บันทึกภาพเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างได้เตรียมกันเรียบร้อยแล้วก้ถึงเวลาที่รอคอยนั้นคือการบันทึกภาพตามเนื้อหาในเทปโทรทัศน์แต่ก่อนจะถึงเวลาบันทึกภาพผู้กำกับรายการควรตรวจสอบสิ่งต่างๆ ว่าเรียบร้อยและพร้อมที่จะถ่ายทำหรือไม่ เช่น 1. ย้ำเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพให้ทราบวันและเวลาในการถ่ายภาพ 2. ย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตวัสดุอุปกรณ์การถ่ายภาพตรวจสอบและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการถ่ายภาพให้เรียบร้อย การตัดต่อ (Editing) หลังจากที่บันทึกภาพได้ตามที่ต้องการแล้วก็จะต้องนำภาพต่างๆมาตัดต่อให้เป็นเรื่องเป็นราวตามแบบที่กำหนด ทั้งนี้ใช้เครื่องตัดต่อ (Editing Equipment) การตัดต่อภาพมี 2 วิธีด้วยกัน 1. Assemble edit 2. Insert Editing