KMUTNB DIGITAL TV
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333

 


     การวางแผน (Planning) ผู้ผลิตรายการจะต้องคำนึงถึงปัจจัยจ่างๆ ในการผลิตรายการ เช่น เนื้อหา เวลา ค่าใช้จ่าย และผู้ร่วมงาน นอกจากผู้ผลิตรายการยังต้องคำนึงถึง 1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการผลิตรายการโดยพยายามที่จะกำหนดให้แจ่มแจ้งแน่ชัดลงไปว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการผลิตอย่างไรบ้าง 2. กำหนดหัวข้อเรื่องให้กระชับรัดกุม ฟังดูแล้วน่าสนใจ 3. กำหนดกลุ่มเป้าหมายว่ามีใครบ้าง 4. มีการประชุมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆทั้งนี้เพื่อซักซ้อมความเข้าใจร่วมกันในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตเทปโทรทัศน์ครั้งนี้ นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องรับทราบหน้าที่ของตนเองอย่างแจ้งชัดในการผลิตโทรทัศน์ครั้งนี้ 5. จะมีการกำหนดตารางการดำเนินงานว่าในแต่ละขั้นตอนจะใช้เวลาเท่าใด รวบรวมเอกสารและงานวิจัย (Collection of Materials and Research) ในขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้ผลิตรวบรวมตำราต่างๆ เอกสาร รายงานการวิจัยต่างๆนำมารวบรวมเนื้อหาที่เป็นเทปโทรทัศน์ นอกจากตำราเอกสารและรายงานต่างๆ ผู้ผลิตรายการอาจหาภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเพื่อนำมาประกอบการผลิตเทปโทรทัศน์ดังกล่าวได้ คัดเลือกเอกสารและวัสดุต่างๆ (Selection of Materials) ตำราเอกสารายงานการวิจัยต่างๆ ตลอดจนภาพยนตร์ที่รวบรวมมาจากขั้นตอนที่แล้วนั้น เอกสารต่างๆ ดังกล่าวมาคัดเลือกเอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้ในการเขียนบทส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องก้แยกไว้ต่างหากแต่อย่างไรก็ไม่ควรจะทิ้งไปควรเก็บไว้ก่อน หากเราจำเป้นที่จะต้องใช้เป็นข้อมูลก็หยิบได้ทันที