KMUTNB DIGITAL TV
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333

 


      นิยามศัพท์ของคำนี้สามารถหมายถึง เทคโนโลยีของอุปกรณ์เครื่องมือใดๆก็ตามที่ทำหน้าที่จำลองคุณสมบัติทางกายภาพของห้องถ่ายทำรายการโทรทัศน์หรือโรงถ่ายทำภาพยนตร์ออกมาได้ตามคำจำกัดความข้างต้น ตามปกติทั่วไปแล้ว virtual studio หมายถึงห้องผลิตรายการโทรทัศน์ที่ซึ่งยินยอมให้มีการเชื่อมโยงกันระหว่างภาพของตัวบุคคลกับส่วนประกอบในภาพที่เป็นวัตถุสิ่งของใดๆอันถูกสร้างขึ้นมาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างสอดคล้องกันที่สุดจนดูเสมือนว่าตัวบุคคลอยู่ในฉากนั้นจริง สำหรับการเชื่อมต่อผสมผสานกันเช่นนั้นถูกกระทำโดยเทคโนโลยีแบบโครมาคีย์ ในขณะที่ปัจจัยสำคัญของระบบห้องถ่ายทำเสมือนจริงคือ การเคลื่อนกล้องที่ใช้ถ่ายทำจริงไปได้ทั้งสามมิติพร้อมกันกับภาพที่ถูกสร้างขึ้นด้วยกล้องเสมือนจริงในคอมพิวเตอร์ โดยทั้งสองส่วนนั้นถูกทำให้เคลื่อนไหวไปพร้อมกันด้วยมุมมองหรือทัศนียภาพที่สอดคล้องกัน ดังนั้นภาพที่ปรากฎโดยฉากเสมือนจริงย่อมแปรเปลี่ยนไปตามการผันแปรใดๆของกล้องไม่ว่าจะเป็นการซูม การแพน มุมกล้อง ทั้งหมดนี้คือความแตกต่างระหว่างระบบของฉากเสมือนจริงกับระบบโครมาคีย์แบบเดิม อีกประการหนึ่งก็คือมันมีความสามารถทำได้แบบในเวลาที่เป็นจริงได้ตลอดเวลา(realtime) อันแตกต่างจากเทคนิคของการสร้างภาพยนตร์ที่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการตัดต่อและทำเทคนิคภาพพิเศษเสียก่อน ในระบบของการสร้างภาพเสมือนจริงประกอบไปด้วยการใช้เทคนิคหลายประการดังนี้ -การติดตามการเคลื่อนที่ของกล้อง(camera tracking) ไม่ว่าจะเป็นระบบการตรวจจับด้วยแสงหรือระบบการตรวจจับด้วยกลไกเพื่อก่อให้เกิดข้อมูลอย่างต่อเนื่องที่ทำหน้าที่อธิบายมุมมองที่แท้จริงของตัวกล้อง -โปรแกรมซอฟท์ที่นำเอาข้อมูลการเคลื่อนที่ของกล้องแล้วทำหน้าที่สร้างภาพเสมือนจริงของห้องถ่ายทำรายการขึ้นมา(realtime rendering software) -เครื่องผสมสัญญานภาพ (video mixer) ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงภาพจริงที่เกิดจากตัวกล้องที่ถ่ายทำแบบโครมาคีย์เข้ากับภาพที่สร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยโปรแกรมซอล์ฟแวร์ขึ้นมาให้ออกเป็นสัญญานขาออกเพื่อนำไปบันทึกหรือว่านำไปออกอากาศสดได้ทันที