KMUTNB DIGITAL TV
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333

 


      หมายถึงห้องที่ทำหน้าที่ควบคุมการผลิตรายการโทรทัศน์ให้เป็นตามแผนการทำงานที่ได้วางไว้แล้ว ในบางครั้งห้องนี้อาจใช้ชื่อว่า studio control room (SCR) ก็ได้ ภายในห้องนี้จะมีผู้ทำงานอยู่หลายคนที่ประกอบไปด้วยผู้กำกับรายการ ผู้กำกับเท็คนิค ผู้ควบคุมระบบกล้อง ระบบแสง ระบบเสียง ระบบบันทึกภาพ ระบบสร้างภาพตัวอักษร ทั้งหมดนี้อาจปฏิบัติงานอยู่ภายในห้องเดียวกันหรือว่าแยกกันอยู่คนละที่ก็ได้ ทั้งหมดสามารถสื่อสารกันได้ผ่าน intercom ภายในห้องควบคุมการผลิตรายการโทรทัศน์จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้ - ส่วนแสดงภาพที่ประกอบไปด้วยจอภาพจากแหล่งภาพต่างๆจำนวนมากเช่น จากกล้องหลายกล้อง จากเครื่องบันทึกภาพจำนวนหลายเครื่อง และอาจมีแหล่งภาพชนิดอื่นๆตามต้องการได้อีก สำหรับในปัจจุบันนี้นิยมใช้ระบบจอภาพรวม (multi viewer function) ที่สามารถนำเอาภาพจากหลายแหล่งมาแสดงรวมกันอยู่ภายในจอขนาดใหญ่อันเดียวได้ - เครื่องผสมสัญญานภาพ ที่มีลักษณะเป็นแผงควบคุมขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยปุ่มกดจำนวนมากใช้ทำหน้าที่เลือกสัญญานภาพจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำไปบันทึกลงเทปหรือออกอากาศสดไปยังผู้รับชม - เครื่องผสมสัญญานเสียงและอุปกรณ์ประกอบอืีน เช่นเครื่องเล่นและบันทึกเสียงประเภทต่างๆ รวมไปถึงระบบเสียงจากสัญญานโทรศัพท์และระบบกำเนิดเสียงใดๆ - เครื่องสร้างตัวอักษร (character generator) หรือมีชื่อย่อว่า CG ทำหน้าสร้างสรรค์ตัวหนังสือหรือภาพประกอบรายการ ให้มีรูปแบบสวยงามเพื่อนำไปประกอบรายการ - ระบบทำเทคนิคภาพพิเศษ (digital video effects)หรือมีชื่อย่อว่า DVE ทำหน้าที่สร้างสรรค์ภาพให้ดูทันสมัยแปลกตาด้วยกรรมวิธีเทคนิคดิจิตัล และในปัจจุบันนี้มันเป็นส่วนประกอบมากับเครื่องผสมสัญญานภาพเลย - อุปกรณ์สำหรับบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวประเภท animation หรืออาจเป็นวิดีโอคลิปสั้นๆ หรืออาจเป็นภาพกราฟฟิกใดๆ แล้วสามารถเรียกกลับมาใช้ประกอบรายการโทรทัศน์ได้ และในปัจจุบันนี้มักประกอบติดมากับเครื่องผสมสัญญานภาพด้วยเลย - เครื่องบันทึกและเล่นกลับภาพและเสียง (video recorder) ทีในปัจจุบันนี้มีการนำสื่อหลายประเภทมาใช้บันทึกเช่น tape , optical disk , solid state device และตัวเครื่องที่อาจติดตั้งอยู่ในห้องนี้หรือแยกไปอยู่ต่างหากอีกห้องก็ได้ - เครื่องมือวัดและตรวจสอบสัญญานภาพและเสียง(waveform and vector monitor) รวมไปถึงอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของกล้องโทรทัศน์(camera control unit) หรือมีชื่อย่อว่า CCU - ระบบติดต่อสื่อสาร(intercom) - ระบบกำเนิดสัญญานอ้างอิง (signal generator)