KMUTNB DIGITAL TV
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333


สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน
สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตระยอง บัดนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ดังนี้ 1. นางสาวนิภาพร ลุสุข สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จึงขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตระยอง ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30 น. หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์

จำนวนหน้าทั้งหมด 5