KMUTNB DIGITAL TV
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333


คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1718 จำนวน 1 อัตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1718 จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2.1 คุณวุฒิปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร วิศวกรรมอุตสาหการการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.2 ผู้สมัครต้องมีหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ประกอบการศึกษา 3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 3.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้วก่อนวันปิดรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด 3.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด 3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด 3.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด 3.5 ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี) 3.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เลขที่ 129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร 0-3721-7339, 0-3721-7300-4 ต่อ 7010 หรือสมัครได้ที่ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร 0-2555-2000 ต่อ 1035 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

จำนวนหน้าทั้งหมด 5