KMUTNB DIGITAL TV
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333


คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา รหัส พษ 581 และ พษ 582 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2.1 คุณวุฒิประกาศนียบัตรประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4) ถึงประกาศนียบัตรประถมศึกษาปีที่ 7 (ป.7) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ถึงประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือเทียมเท่า 2.2 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 3.1 ใบประกาศนียบัตร 3.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด 3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด 3.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด 3.5 ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่น ๆ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด 3.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทร 0-2555-2000 ต่อ 2502 ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

จำนวนหน้าทั้งหมด 3