KMUTNB DIGITAL TV
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333


คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1139 จำนวน 1 อัตรา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1139 สังกัดภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 2. คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2.1 คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2.2 ผู้สมัครคุณวุฒิปริญญาเอกต้องมีหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ประกอบการศึกษาในระดับปริญญาเอก 3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 3.1 ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัย/สถาบันอนุมัติแล้ว ก่อนวันปิดรับสมัครพร้อมสำเนา 1 ชุด 3.2 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด 3.3 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด 3.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด 3.5 ใบ ส.ด.9 หรือ ส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี) 3.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 3.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทร 0-2555-2000 ต่อ 4214 ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

จำนวนหน้าทั้งหมด 3