KMUTNB DIGITAL TV
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333


รับสมัคร ต.อาจารย์ ต.36, 63,149,150 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง
มจพ.วิทยาเขตระยอง รับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนง.มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา (เลขที่ 36, 63, 149, 150) สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.วิทยาเขตระยอง ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ ศูนย์ประสานงาน มจพ.วิทยาเขตระยอง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 10 ห้อง 1005 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800 โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1182 หรือ 093-661-9256 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จำนวนหน้าทั้งหมด 3