KMUTNB DIGITAL TV
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333


พล.อ.อ.ดร. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมดูงาน มจ
พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มจพ. ให้การต้อนรับ วัตถุประสงค์ เพื่อมอบนโยบายในการพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมของประเทศ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยนวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต (Col-DEM) ภายใต้ความร่วมมือกับ สวทน. และสถานประกอบการ ชั้น 1, 4 และศูนย์เทคโนโลยี ไทย-เยอรมัน ณ ชั้น 4 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านระบบอัตโนมัติ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศฝรั่งเศส ได้แก่ ศูนย์นวัตกรรมบริษัท ชไนเดอร์ จำกัด และสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เยี่ยมชมบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ประกอบด้วย เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของเอกชนในประเทศไทย (CRDE-FC) ได้แก่ บริษัท Bosch Automotive Technologies (Thailand) จำกัด บริษัท Aczept Technology Col., Ltd. ชั้น 9 ศูนย์วิจัยยางพารา ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการ E-Mobility ห้องปฏิบัติการ RF ร่วมกับโครงการดาวเทียม จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 4 TGGS

จำนวนหน้าทั้งหมด 8