KMUTNB DIGITAL TV
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333


มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ รร. เครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวต้อนรับ นายอธิชาติ สวัสดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดร.ธนะสิทธิ์ ศริวรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี นายนิภางค์พล สุปิยพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานนาบุญ นางศิริลักษณ์ ศรีวีระนุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกลาโหมอุทิศ นายกิตติศักดิ์ สมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร นางอุบลวรรณ งามศริผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม นางจงจินต์ หิรัญญะสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวิมุตยาราม และแขกผู้มีเกียรติ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สืบเนื่องจาก มจพ. และโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนวัดลานนาบุญ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม และโรงเรียนวัดวิมุตยาราม มีความประสงค์จะร่วมกันในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน การถ่ายทอดองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านการศึกษาระหว่างกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาของโรงเรียนในเครือข่ายให้มีความพร้อมในการก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ในโอกาสนี้ กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ณ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย- เยอรมัน (TGDE) นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต (CoI-DEM) ภายใต้ความร่วมมือกับ สวทน. และสถานประกอบการ ณ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนหน้าทั้งหมด 8