KMUTNB DIGITAL TV
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333


นศ. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด Food Innovation Contest 2016
ทีม “ALL INPUT” นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ปราจีนบุรี ประกอบด้วย นายวิฑูร ฉันทลักษณ์วงศ์ นายวรวิช ปานสกุณ นางสาวคณิตา ทนะขว้าง นายพนมกร วทัญญูตระกูล นายกิตติภัทท์ อ่วมเทศ และนายธีรยุทธ ลาโม้ ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารปีที่ 8 (Food Innovation Contest 2016) โดยมีอาจารย์ศุรัฐนันท์ คงวรรณ และอาจารย์นาฎกาญจน์ ชินศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ผลิตภัณฑ์ “Crisp Cass (ขนมขบเคี้ยวจากใบขี้เหล็ก)” เป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวรูปแบบใหม่ที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยการผสมผสานพืชสมุนไพรอย่าง ใบขี้เหล็ก ร่วมกับเนื้อปลา ปรุงรสด้วยเครื่องแกง ขึ้นรูปเป็นแผ่นวงกลม 2 ชั้น ผ่านการทอดด้วยเครื่องทอดสุญญากาศ เพื่อคงคุณภาพด้านเนื้อสัมผัส สี และคงรสชาติความเป็นไทยไว้กับผลิตภัณฑ์ บรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟรอยด์ปิดสนิท พกพาสะดวก สามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิห้อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาและอาจารย์ทุกท่านที่นำชื่อเสียงมาสู่รั้วประดู่แดง รุ่งนภา/ข่าวและอัฟโหลด

จำนวนหน้าทั้งหมด 7