KMUTNB DIGITAL TV
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333


นศ. มจพ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2559
นายภัทรพงศ์ สกุลวโรภาส นางสาวชนกนาต สุขประยูร และนางสาวตวงพร พัฒนบัณฑิต นักศึกษา ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิจัย ระดับอุดมศึกษา ประจําปี 2559 ประเภทกลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติในโครงงานวิจัย เรื่อง "การใช้ ตัวแบบวางนัยเชิงเส้นทั่วไปในการประมาณค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์" โดยมี ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 โครงงานวิจัยนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มวิชา Applied Mathematics in Business and Industry ในการประชุมวิชาการ 5th Undergraduate Applied Mathematics Conference (UAMC 2016) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 และบทความวิจัยได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารคณิตศาสตร์ โดยสมาคมคณิตศาสตร์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้รับทุนจากสมาคมคณิตศาสตร์ แห่ง ประเทศไทยให้เข้าร่วมในการประชุมวิชาการ The Asian Mathematical Conference (AMC 2016) Bali, Indonesia ระหว่าง 25-29 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย รุ่งนภา ข่าว

จำนวนหน้าทั้งหมด 7