KMUTNB DIGITAL TV
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจอตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ติดต่อภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์     คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร 02-555-2000 ต่อสถานี 6299 ต่อภาควิชา 6333


มจพ. MOU ระหว่างจังหวัดบึงกาฬ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
มจพ. MOU ระหว่างจังหวัดบึงกาฬ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยางพาราให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มจพ. ลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนายพงศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และนายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬในเมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรี มาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือทางวิชาการนี้เพื่อสนับสนุนบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านยางพารา อาทิ นวัตกรรมควบคุมคุณภาพของยางพารา การบริหารจัดการวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ระบบขนส่ง และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร และประชาชนทั่วไปในจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศไทย ตลอดจนร่วมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมไตรภาคี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬเป็นศูนย์กลางของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพาราให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การผลิตการส่งออกยางพาราพัฒนาเทคโนโลยีและนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์จากยางพาราภายในประเทศและต่างประเทศ ยังช่วยแก้ปัญหาระยะยาวของราคายางพาราตกต่ำ จําเป็นต้องทําให้ราคายางเสถียรมากที่สุด ส่วนหนึ่งที่สามารถทําได้คือการสร้างนวัตกรรมจากยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งหวังผลลัพธ์ที่ชัดเจน รัฐบาลจะต้องสนับสนุนระยะยาวทั้งโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ และการพัฒนาคน รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนอย่างเต็มที่ เนื่องจากมีความเสี่ยงและต้นทุนการตลาดสูง แต่จะได้ผลในระยะยาว และเป็นการตอบโจทย์ของภาครัฐบาลในการผลักดันให้ยางพารามีราคาสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ ให้มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2559 จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562) สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 2091 หรือภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) ต่อ 2907, 081-643-3407 สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน เป็นหน่วยงานช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับวงการอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่การถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร จังหวัดบึงกาฬมีพื้นที่ปลูกยางพารา จำนวน ๗๗๕,๙๙๔ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๔๙ ของพื้นที่การเกษตร และมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา จำนวน ๔ โรงงาน มูลค่าการลงทุน ๑,๐๘๕ ล้านบาท กำลังการผลิตแปรรูปยางพารา และยางแท่ง จำนวน ๑๘๗,๐๐๐ ตัน/ปี ยางเคร็ป ๑๗,๔๔๐ ตัน/ปี น้ำยางเข้มข้น ๕๔,๐๐ ตัน/ปี และมีแนวโน้มที่จะมีบริษัทจากต่างชาติ (จีน) มาลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น ทำให้จังหวัดบึงกาฬเป็นศูนย์กลางของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพาราให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การผลิตการส่งออกยางพาราพัฒนาเทคโนโลยีและนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์จากยางพาราภายในประเทศและต่างประเทศ ความร่วมมือจะประสานผลประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ พัฒนาการศึกษาและความมั่นคงในทุกด้านของประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ กิจกรรมความร่วมมือ ๑ จัดสรรงบประมาณเพื่อวิจัยและพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมเกี่ยวกับยางพารา อาทิเช่น นวัตกรรมควบคุมคุณภาพของยางพาราการบริหารจัดการวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ระบบขนส่ง และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ๒ สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการการพัฒนานวัตกรรมยางพาราในจังหวัดบึงกาฬและทุกจังหวัดทั่วประเทศ ๓ ดำเนินการจัดหาสถานที่ทดลอง ทดสอบ ตลอดจนฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดนวัตกรรมภายในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬ และขยายไปทั่วประเทศ ๔ ให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการปีละครั้งและแจ้งให้คู่สัญญาทั้งสามฝ่ายทราบ ๕ สนับสนุนบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านยางพารา อาทิเช่น นวัตกรรมควบคุมคุณภาพของยางพารา การบริหารจัดการวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ระบบขนส่ง และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ๔.๖ ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร และประชาชนทั่วไปในจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศไทย ๗ ร่วมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมไตรภาคี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ๘ ดำเนินการกิจกรรมอื่นๆ ที่ทั้งสามฝ่ายมีความพร้อมและเห็นชอบร่วมกัน ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ

จำนวนหน้าทั้งหมด 7